Villkor


1. Du ska utgå ifrån att allt du ser eller läser på webbplatsen är upphovsrättsskyddat material, såvida inte annat anges, och får inte användas på annat sätt än som föreskrivs i dessa villkor eller i texten på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Sunbeam Products, Inc.. Sunbeam varken garanterar eller utfäster att din användning av material som visas på webbplatsen inte inkräktar på rättigheter hos tredje part som inte ägs av eller har någon koppling till Sunbeam.

2. Sunbeam gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på webbplatsen, men lämnar inga garantier eller utfästelser om dess riktighet. Sunbeam påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller förbiseenden i webbplatsens innehåll.

3. Du använder och surfar på webbplatsen på egen risk. Varken Sunbeam eller någon annan part som är delaktig i att skapa, producera eller leverera webbplatsen är ansvarigt för eventuella direkta, indirekta eller oförutsedda skador, följdskador. Vidare är man inte skyldigt att betala ut någon skadeståndsersättning till följd av ditt nyttjande av webbplatsen. Utan att begränsa det föregående: Allt på webbplatsen tillhandahålls till dig i ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Sunbeam PÅTAR SIG VIDARE INGET ANSVAR, OCH SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT, FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ, ELLER VIRUS SOM KAN INFEKTERA, DIN DATORUTRUSTNING ELLER ANNAN EGENDOM PÅ GRUND AV DIN TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV ELLER SURFANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER NEDLADDNING AV MATERIAL, DATA, TEXT, BILDER, VIDEO- ELLER LJUDFILER FRÅN WEBBPLATSEN. Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier, så vissa av ovanstående uteslutningar gäller kanske inte för dig. Kontrollera den lokala lagstiftningen för att ta reda på om det finns några restriktioner eller begränsningar när det gäller uteslutning av underförstådda garantier.

4. Webbplatsen är avsedd att förse användaren med information om Sunbeam’s produkter. Sunbeam ansvarar inte för eventuella fel eller förbiseenden i material, information eller rekommendationer som tillhandahålls på denna webbplats, och inte heller för eventuella förluster eller skador som orsakats av din förlitan till information som erhållits från denna webbplats eller annan länkad webbplats.

5. Alla användare rekommenderas att kontakta en auktoriserad Sunbeam-återförsäljare innan de köper en Sunbeam-produkt.

6. All kommunikation och allt material som du överför till webbplatsen via elektronisk post eller på annat sätt, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiell och ej upphovsrättsskyddad. Allt som du överför eller postar kan användas av Sunbeam eller dess dotterbolag för valfritt ändamål, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, spridning, överföring, publicering, sändning och affischering. Sunbeam har vidare rätt att utan kostnad använda alla idéer, koncept, sakkunskaper eller tekniker som ingår i varje meddelande du skickar till webbplatsen, i valfritt syfte, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information.

7. Bilder på personer eller platser som visas på webbplatsen är antingen Sunbeam’s egendom eller så har Sunbeam tillstånd att använda dem. Användning av dessa bilder av dig eller någon som agerar på ditt uppdrag är förbjuden om inte särskilt tillstånd ges i dessa villkor eller särskilt tillstånd ges på annat ställe på webbplatsen. Otillåten användning av bilderna kan strida mot upphovsrättsliga lagar, varumärkeslagstiftning, sekretess- och offentlighetslagstiftning samt kommunikationsförordningar och -stadgar.

8. Varumärken, logotyper och tjänstemärken (gemensamt kallade ”varumärken”) som visas på webbplatsen, är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Sunbeam och andra företag. Ingenting på webbplatsen skall tolkas som att det ger någon licens eller rätt, underförstådd, eller på annat sätt, att använda några varumärken som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Sunbeam eller sådan tredje part som äger de varumärken som visas på webbplatsen. Missbruk av varumärken som visas på webbplatsen, eller något annat innehåll på webbplatsen, med undantag för vad som anges i dessa villkor, är strängt förbjuden. Du ombeds också notera att Sunbeam aggressivt kommer att vidmakthålla sina immateriella rättigheter i den största möjliga utsträckning som lagen medger, inklusive att väcka åtal.

9. Sunbeam har inte granskat alla webbplatser som är länkade till webbplatsen och ansvarar inte för innehållet på sidor som inte hör till webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till webbplatsen. Länkning till andra sidor eller webbplatser sker på egen risk.

10. Även om Sunbeam från tid till annan kan granska eller följa diskussioner, chattar, poster, sändningar, bulletiner och liknande på webbplatsen har Sunbeam ingen skyldighet att göra detta och påtar sig vare sig något ansvar eller någon ansvarsskyldighet som härrör från innehållet på sådana platser och inte heller för eventuella fel, förtal, ärekränkningar, förbiseenden, lögner, obsceniteter, svordomar, faror, felaktigheter eller eventuellt pornografiskt innehåll i någon information på sådana platser på webbplatsen. Du får inte posta eller överföra olagligt, hotfullt, smädande, nedsättande, obscent, anstötligt, provocerande, pornografiskt eller vanvördigt material eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som skulle anses vara en kriminell handling, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag. Sunbeam kommer att fullt ut samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller rekommenderar Sunbeam att avslöja identiteten på dem som postar sådan information eller sådant material.

11. Programvara på denna webbplats är vidare föremål för USA:s exportkontroller. Ingen programvara från denna webbplats får laddas ned eller exporteras till (i) (eller till medborgare eller invånare i) Kuba, Iran, Sudan, Syrien, eller något annat land som USA har infört embargo mot; eller (ii) någon på USA:s finansministeriums svarta lista (List of Specially Designated Nationals) eller USA:s handelsdepartement över svartlistade personer (Denied Persons List). Genom att ladda ned eller använda programvaran intygar du att du inte befinner dig i, är under styrning av, eller är medborgare eller har hemvist i något sådant land eller finns på någon sådan lista.

12. Priser och tillgång till produkter och tjänster kan ändras utan föregående meddelande. Fel kommer att korrigeras då de upptäcks och Sunbeam förbehåller sig rätten att återkalla alla erbjudanden och korrigera eventuella fel, brister eller förbiseenden, även efter att en beställning har skickats, oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort har debiterats, utan några ytterligare skyldigheter gentemot dig, även efter att du ha mottagit orderbekräftelse eller leveransbekräftelse från Sunbeam. Sunbeam kan, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig med anvisningar, eller annullera din beställning och meddela dig om sådan annullering. Om ditt kreditkort redan har debiteras för köpet och din beställning annulleras kommer Sunbeam kommer att utfärda en kredit till ditt kreditkort på det debiterade beloppet. När detta belopp krediteras ditt konto beror på din banks rutiner.

13. Kampanjkoder, kuponger, kupongkoder eller andra liknande erbjudanden och kuponger (”kampanjkoder”) är begränsad till sin natur och kan upphöra med eller utan förvarning. Kampanjkoder är ogiltiga om de är förbjudna enligt lag. Kampanjkoder kan inte användas i kombination med andra erbjudanden, samlade, kopierade, sålda, eller erbjudna på annat sätt. Du kan till exempel inte använda mer än en kampanjkod åt gången om inte annat uttryckligen anges på webbplatsen. De kan inte lösas in mot kontanter och kan upphöra att gälla eller ändras när som helst av vilken anledning som helst.

14. Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som är tillgänglig via webbplatsen (varje sådant inköp räknas som en ”transaktion” ), kan du bli ombedd att lämna vissa uppgifter som är relevanta för din transaktion, inklusive, men inte begränsat till, ditt kreditkortsnummer, sista giltighetsdatum för ditt kreditkort, din faktureringsadress och din leveransadress. DU INTYGAR ATT DU HAR LAGLIG RÄTT ATT ANVÄNDA KREDITKORT ELLER ANNAN/ANDRA BETALNINGSMETOD(ER) SOM ANVÄNDS I FÖRBINDELSE MED EVENTUELLA TRANSAKTIONER. Genom att tillhandahålla sådan information ger du Sunbeam rätt att tillhandahålla sådan information till tredje part i syfte att underlätta genomförandet av transaktioner initierade av dig eller för din räkning. Kontroll av uppgifter kan krävas innan bekräftelse eller slutförande av någon transaktion sker.
Alla beskrivningar, bilder, referenser, funktioner, specifikationer, produkter samt allt innehåll och priserna på de produkter och tjänster som beskrivs eller visas på webbplatsen kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Vissa vikter, mått och andra beskrivningar är ungefärliga och tillhandahålls endast i underlättande syfte. Införande av produkter eller tjänster på webbplatsen innebär inte att dessa produkter eller tjänster kommer att finnas tillgängliga. Det är ditt ansvar att fastställa och följa alla tillämpliga lokala, statliga, federala och internationella lagar (inklusive åldersgränser) gällande mottagande, innehav, användning och försäljning av eventuella objekt som har köpts från denna webbplats. Genom att göra en beställning intygar du att de beställda produkterna endast kommer att användas på lagligt sätt. Sunbeam förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående meddelande, vidta en eller flera av följande åtgärder: (i) begränsa den tillgängliga kvantiteten eller sluta sälja en produkt eller tjänst, (ii) införa villkor för infriande av kupong, kupongkod, kampanjkod eller annan liknande marknadsföring; (iii) hindra användare från att genomföra en viss eller alla transaktion(er); och (iv) vägra att tillhandahålla produkt(er) eller tjänst(er) till en viss/vissa användare. Du samtycker till att betala alla avgifter som kan ha orsakats av dig eller för din räkning via webbplatsen, till det pris/de priser som gäller när sådana kostnader uppstår, inklusive, men inte begränsat till, alla avgifter för frakt och expedition. Dessutom är du alltid ansvarig för eventuella skatter som kan gälla för dina transaktioner.

15. Sunbeam webbplatser för e-kommers utan lösenord är endast avsedda för beställningar från slutanvändare. Sunbeam accepterar inte beställningar på denna webbplats från återförsäljare, exportfirmor, grossister eller andra kunder som har för avsikt att sälja vidare de produkter som erbjuds på webbplatsen.

16. Kontakta oss om du är intresserad av att sälja våra produkter.